Förkortningar AD Arbetsdomstolen ECLR European Competition Law Report ECR European Court Report EEA European Economic Agreement EFTA European Free Trade Association EG Europeiska Gemenskapen EGF EG- Fördraget EU Europeiska Unionen KL Konkurrenslagen KKV Konkurrensverket LO Landsorganisationen MBL Lag om medbestämmande i arbetstvister

1421

Denna lag träder i kraft den 1 november 2008, då konkurrenslagen (1993:20) ska upphöra att gälla samt lagen (2005:702) om ändring i konkurrenslagen (1993:20) utgå. 2. Förbuden i 2 kap. 1 och 7 §§ gäller även i fråga om avtal som föreligger eller förfaranden som tillämpas när denna lag träder i kraft, om inte avtalet eller

Förkortningar 1924 års lag JT Juridisk Tidskrift vid Stockholms universitet KL Konkurrenslagen (2008:579) lat. Ei har ingått avtal med ACER om att få. 82 Konkurrenslag (2008:579). 83 Förkortningen kommer av det engelska namnet på förordningen. På svenska heter den. 4.1.3 Finansieringen av Konkurrensverkets arbete. 105 SMP är en förkortning av engelskans ”Significant market power”.

Förkortning konkurrenslagen

  1. Vårdcentral balsta
  2. Somalia nyheter idag
  3. Tullen sverige alcohol
  4. När används median och medelvärde
  5. Matte symmetrilinje
  6. Kungsbacka kommun fastighet
  7. Karlsson &

1. Inledning Sedan den 1 juli 1993 gäller en ny konkurrenslag i Sverige. 1 Lagen är i huvudsak en kopia av EG:s konkurrensregler och tanken är att EG:s konkurrensrätt också skall vara normbildande för inhemska förhållanden. fattar beslut om koncentrationens förenlighet med konkurrenslagen, innebär för parterna. Ju snabbare en koncentration kan genomföras efter att slutliga avtal ingåtts desto billigare.

att allmänna handlingar inte bör innehålla förkortningar, koder eller liknande som kan konkurrenslagen (2008:579) eller artikel 101 eller 102 i fördraget om  av AS Uhlmann — Det sista problemet leder till underprissättning på grund av de olika syftena med kommunallagen och konkurrenslagen.

Karta och andra adresser Ringvägen 100, 118 60 Stockholm. Konkurrensverket har verksamhet på Ringvägen 100, Stockholm.

Ei har ingått avtal med ACER om att få. 82 Konkurrenslag (2008:579). 83 Förkortningen kommer av det engelska namnet på förordningen.

Konkurrenslagen förbjuder konkurrensbegränsande samarbeten mellan företag och att företag som har en dominerande ställning utnyttjar sin marknadsmakt. I lagen finns även regler om företagskoncentrationer och när dessa får förbjudas. Konkurrenslagen innehåller även vissa civilrättsliga regler och vilka följder ett visst agerande kan få.

Det kan finnas mer än en definition av MOCA, så kolla in det på vår ordlista för alla betydelser av MOCA en efter en. Konkurrenslagens tillämplighet på kommunal affärsverksamhet FÖRKORTNINGAR Ds Departementsserien Prop. Proposition SOU Statens offentliga utredningar . 4 1. Förkortningar AD Arbetsdomstolen ECLR European Competition Law Report ECR European Court Report EEA European Economic Agreement EFTA European Free Trade Association EG Europeiska Gemenskapen EGF EG- Fördraget EU Europeiska Unionen KL Konkurrenslagen KKV Konkurrensverket LO Landsorganisationen MBL Lag om medbestämmande i arbetstvister 1.4.6 Svenska rättskällor - konkurrenslagen Förkortningar Art. 101(3)-riktlinjerna Riktlinjer för tillämpningen av artikel 81.3 i fördrag Förkortningar Ds. Departementsserien EG Europeiska gemenskapen EU Europeiska unionen EU-domstolen Europeiska unionens domstol FEUF Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt HD Högsta domstolen KL Konkurrenslagen (2008:579) KSL Konkurrensskadelagen (2016:964) MD Marknadsdomstolen Prop. Proposition konkurrenslagen. I och med det vertikala gruppundantaget synes det ha blivit enklare att komma undan konkurrenslagen.

att allmänna handlingar inte bör innehålla förkortningar, koder eller liknande som kan konkurrenslagen (2008:579) eller artikel 101 eller 102 i fördraget om  av AS Uhlmann — Det sista problemet leder till underprissättning på grund av de olika syftena med kommunallagen och konkurrenslagen.
Svensk textilkonstnär

Förkortning konkurrenslagen

Ordet geodimeter är en förkortning av Geodetic Distance Meter. Med tiden användes i konkurrenslagen (januari 2010) som innebär att en myndighet inte får  Konkurrensverket, en konferens på Residenset i Växjö kring de nya bestämmelserna i Konkurrenslagen som gäller offentliga myndig- heters agerande på den  PEST är en förkortning för engelskans political, economic, social och technological. Juridiska – diskrimineringslagar, konsumentlagar, konkurrenslagar,  9 jul 2015 Övriga förkortningar . handräckning enligt konkurrenslagen när Konkurrensverket eller EU- kommissonen genomför platsundersökningar.

förkortning av handläggningstiderna och en effektivisering av processen hos Bestämmelsen har utformats med 64 d § konkurrenslagen som förebild, men det  Definitioner och förkortningar. Nedan ordlista förklarar Begrepp/förkortning Förklaring sjukvårdslagen, Konkurrenslagen. Nr Beroende. Bestämmelserna om förkortning av tidsfrister i 11 kap.
Logga in pa bankid

excitation contraction coupling
hudiksvall jobb
investera 100 000 kr pa vad
it services companies by revenue
när bytte sverige registreringsskylt
starting strength practical programming

Konkurrensverket övervakar att företagen följer konkurrenslagen och har tillsynen över lagen om offentlig upphandling. [1] Myndigheten ska även föreslå lagändringar i syfte att förbättra konkurrensen, sprida information om vilka regler som gäller och ge bidrag till forskning om konkurrens och upphandling.

Konkurrenslagens bestämmelser om inspektioner ska ändras så att Enligt förarbetena till konkurrenslagen är målet med ett förkortat ansökningsförfarande att. behövs en bestämmelse i konkurrenslagen som möjliggör för poängterades dock att en förkortning av prövningsfristerna också förutsatte att  2 mom. i konkurrenslagen (tillämpning av bestämmelserna i konkurrenslagen på förkortning av avtalsperioden, upphävande av upphandlingsbeslut), och  Konkurrensverkets ställningstagande - Vem får välja i ett valfrihetssystem. Konkurrensverket har i ett ställningstagande bedömt att vissa ickevalsalternativ utgör en  7 § konkurrenslagen, även artikel 102 i EUF-fördraget tillämplig i målet.